top of page

Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kemin Koiraharrastajat. Kotipaikka on Kemin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää koiraharrastusta Kemissä ja sen ympäristössä, edistää koirien ja ohjaajien koulutusta.


Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokeita, näyttelyitä, kursseja sekä neuvontatyön avulla. Toimeenpanee keskustelu-, juhla-, näytös ja esitelmätilaisuuksia.

 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää viranomaisten luvalla arpajaisia.

 

Yhdistys on oikeutettu kantamaan jäseniltään vuosikokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun.

3 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Kannattavaksi jäseneksi pääsee yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka tahtoo tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Jäsenet hyväksyy johtokunta.

 

Jäsen tai yhteisö, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna, katsoo johtokunta eronneeksi yhdistyksestä.


Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa keskuudestaan rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden toimintaohjeet johtokunta vahvistaa.
 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusta edistäviin yhteisöihin.

4 §

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella.


Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan puolelta.


Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

6 §

Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §

Yhdistyksen kokoukset:


Yhdistyksessä pidetään kaksi varsinaista kokousta: syys- ja kevätkokous. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten.


Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellisesti.

8 §

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:


Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa, johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.


1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. kokouksen laillisuuden toteaminen
3. kokoukseen osallistujien äänivaltaisuuden tarkistaminen
4. pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden vaali
5. esitetään toimintakertomus
6. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunnot, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
7. käsitellään johtokunnan valitsemat asiat
8. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, ottaen huomioon näiden sääntöjen 9 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:


Syyskokous pidetään marras-joulukuussa, johtokunnan lähemmin määräämänä ajankohtana


1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. kokouksen laillisuuden toteaminen
3. kokoukseen osallistujien äänivaltaisuuden tarkistaminen
4. pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden vaali
5. valitaan johtokunnalle puheenjohtaja
6. valitaan johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
8. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
9. päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja liittymismaksun suuruudesta
10. hyväksytään meno- ja tuloarvio seuraavalle vuodelle
11. käsitellään johtokunnan valitsemat asiat
12. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, ottaen huomioon näiden sääntöjen 9 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

9 §

Jäsenten varsinaisissa kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäväksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisessa kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausuntonsa.

10 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

11 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkaminen käsiteltävänä asiana. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta päättäneen kokouksen päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

12 §

Näissä säännöissä mainitsemattomissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

3LK_E_AGIRATA-230 (1).jpg

Kuva: Noora Leppikangas

bottom of page